Fikus (F. religiosa) dosegel strop - kaj zdaj?

Zelene rastline imenujemo rastline, ki nas razveseljujejo predvsem zaradi svoje atraktivnosti, barvastih listov, nenavadnih stebelnih oblik in pa tudi cvetov.
Araucaria, Asparagus, Asplenium, Calathea, Dracaena, Ficus, Hebe, Yucca, ...

Moderatorji: dusanh, MojcaL, Moderatorji

Fikus (F. religiosa) dosegel strop - kaj zdaj?

OdgovorNapisal/-a Axa » 24 jul 2011, 20:11

Kot pravi naslov teme, je fikus zrasel do stropa (cca. 2,40 m) - zdaj pa ne vem, kaj narediti z njim ... Ali se bo morda obrnil in se začel spuščati po opori navzdol - ali pa ga je treba kaj prirezati?

Zanima me še, kako ga zalivati. Stoji v centralno ogrevanem prostoru, ki z izjemo poletja ni pretirano topel (cca. 18 do 22 stopinj). Prostor je obrnjen proti severovzhodu, tako da dobi predvsem jutranje sonce, vendar pa v sobi ni temno, saj je ena cela stena zastekljena. Zalivam ga dvakrat tedensko, vendar se sem in tja kak nov list ne razvije do konca, ampak iz rdeče postane rožnat in nato svetlo rjav (mehak), na koncu pa se posuši. Sumim, da zalivam preveč ...?

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav
Axa
Axa
Uporabnik
Uporabnik
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 19 maj 2006, 02:58

Re: Fikus (F. religiosa) dosegel strop - kaj zdaj?

OdgovorNapisal/-a KATJAMATKO5 » 25 jul 2011, 19:05

PREGLED F. religiosa is a sacred tree native to India where it grows up to elevations of 5,000 ft F. religiosa je sveto drevo, ki izvira iz Indije, kjer raste do zvišanja 5.000 ft (1,524 m) (Neal 1948). (1524 m) (Neal 1948). It is said to be the tree that Buddha was born under and also To je dejal, da je drevo, ki se je Buda rodil pod in tudi where he sat for six years of meditation and enlightenment. kjer so za šest let meditacije in razsvetljenja. Elsewhere in the world and Drugod po svetu in in Hawai'i, trees are occasionally cultivated and are most often seen planted near temples. v Hawai'i, so drevesa občasno obdelane in so najbolj pogosto videti posajene v bližini templjev. This large tree with attractive heart shaped glossy leaves is also occasionally planted as a To veliko drevo s privlačno obliki srca sijajni listi je tudi občasno zasajene kot specimen tree in landscaping for it's aesthetic shape and form. Vzorec drevo v krajinskem za to je estetsko obliko in obliko. In Hawai'i, F. V Hawai'i, F. religiosa religiosa does not reproduce sexually do to the lack of it's associated pollinator wasp and must be ne razmnožujejo spolno storiti, da pomanjkanje je povezano opraševalcev os in mora biti propagated from cuttings. iz potaknjencev. In Israel, where F. V Izraelu, kjer F. religiosa is also cultivated, the pollinator religiosa je tudi gojijo, opraševalcev wasp, Blastophaga quadraticeps , has successfully invaded and established (Galil and osa, Blastophaga quadraticeps, je uspešno napadel in sedež (Galil in Eisikowitch 1968) and is now producing seedlings near irrigated areas and in Eisikowitch 1968) in je sedaj proizvaja sadike blizu namakanih površinah in v exceptionally moist microhabitats. izjemno vlažno mikrohabitatih. The pollinator wasp should be prohibited from Opraševalcev osa je treba prepovedati Hawai'i to avoid reproduction and spread of this species. Hawai'i, da se prepreči razmnoževanje in širjenje te vrste. TAXONOMY Taksonomija Family: Moraceae (mulberry family) (Neal 1965). Družina: Moraceae (mulberry družine) (Neal 1965). Latin name: Ficus religiosa L. Latinsko ime: Ficus religiosa L. (Neal 1965). (Neal 1965). Synonyms: None known. Sinonimi: Ni znano. Common names: Bo tree, beepul tree, sacred tree (Neal 1965). Splošna imena: Bo drevo, beepul drevo, sveto drevo (Neal 1965). Taxonomic notes: Neal (1965) reports that one tree was brought from India in 288 BC Taksonomska opombe: Neal (1965) poroča, da je bilo eno drevo prinesel iz Indije leta 288 pred našim štetjem to Ceylon, is the oldest tree known historical tree, and is said to be the parent of all na Cejlon, je najstarejše drevo znanih zgodovinskih drevo, in je dejal, da je matično vseh beepul trees there. beepul drevesa tam. Nomenclature: This sacred tree is associated with Buddha and is planted beside Nomenklature: To sveto drevo je povezano z Budo in je zasajena ob temples, hence the species name, religiosa . templjev, od tod tudi ime vrste, religiosa. Related species in Hawai'i: Over 60 species of Ficus have been introduced to Hawai'i Sorodne vrste v Hawai'i: Več kot 60 vrst Ficus so bile uvedene Hawai'i (Wagner et al. 1999). (Wagner et al. 1999). DESCRIPTION OPIS "Small tree, or taller strangling climber, with wide-spreading branches, semi- or fully "Majhna drevesa, ali višji davljenja plezalec, s široko širi veje, pol-ali v celoti deciduous in monsoon climates, and broadly ovate, glossy, leathery, dark green leaves, 5- listavcev v monsunsko podnebje, in široko ovalna, gladek, usnjati, temno zeleni listi, 5 - 7 in (12-18 cm) long, with unusual tail-like tips. 7, (12-18 cm), dolga, z nenavadno rep podobnih nasvetov. Bears pairs of rounded, flat-topped Bears parov zaokroženo, na vrhu sploščenimi green figs, to 1/2 in (1.5 cm) across, ripening to purple with red dots" (Brickell and Zuk zelene fige, do 1 / 2 leta (1,5 cm) čez, zorenja do vijolične barve z rdečimi pikami "(Brickell in Zuk 1997). 1997). BIOLOGY & ECOLOGY BIOLOGIJA & ekologija
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2 Page 2
2 2 Cultivation: F. Pridelava: F. religiosa is widely planted in the tropics (Bailey and Bailey 1976). religiosa je široko posajene v tropih (Bailey in Bailey 1976). The tree is very long lived and one tree near Bombay is reported to be over 3,000 years old drevo je zelo dolgo živel in eno drevo v bližini Bombay je sporočeno, da je več kot 3.000 let (Neal 1965). F. (Neal 1965). F. religiosa are mostly planted near Buddhist temples. religiosa so večinoma posajene v bližini budističnih templjev. They are steeped in So namočen v legends associated with Buddha and are also sacred to Vishnu who is also said to have legend, povezanih z Bude in so prav tako sveto Vishnu, ki je tudi dejal, da so been born beneath a bo tree. rojene pod drevesom bo. Hindus associate the bo tree with fertility in women. Hindujci sodelavec Bo drevo z plodnost pri ženskah. It is To je also cultivated as an ornamental, for medicinal uses, such as toothaches, and in the tudi gojijo kot okrasno, za medicinske uporabe, kot so zobobol, in v making of shellac. izdelava šelak. Invasiveness: This species reported to be able to set viable seeds in two places, Israel Invazivnost: Ta vrsta poročali, da so sposobni določiti vitalnih semen na dveh mestih, Izrael and Florida. in Florida. In Israel, the pollinator wasp successfully invaded and established allowing V Izraelu, opraševalcev ose uspešno napadel in ki bo omogočil the tree to begin to spread. drevo, da začne širiti. In Florida, sporadic seeding events have been documented, Na Floridi so bili dokumentirani sporadična prireditev sejanje, though have not persisted, perhaps due to an unsuccessful colonization of the associated čeprav niso vztrajali, morda zaradi neuspešno kolonizacija, povezanih pollinator wasp or an intrusion from a pollinator wasp of the native Ficus aurea (Nadel et opraševalcev osa ali vdor od opraševalcev ose od domačih aurea Ficus (Nadel et al. al. 1992). 1992). Pollination: The fruit (syconium or fig) and reproduction systems of species in the Oprašitev: sadje (syconium ali slika) in razmnoževanje vrst sistemov v genus Ficus are unique. rodu Ficus so edinstveni. Each species of Ficus has an associated species of agaonid wasp Vsak vrste Ficus je povezano vrst agaonid WASP (Hymenoptera: Chalcoidea: Agaonidae). Ficus species can only be pollinated by their (Hymenoptera: Chalcoidea: Agaonidae). Lahko Ficus vrste le oprašenih njihovi associated agaonid wasps and in turn, the wasps can only lay eggs within their associated povezane agaonid ose in pa, lahko ose le nesejo jajca v njihovi povezane Ficus fruit. Ficus sadje. The pollinator wasp for F. Opraševalcev os za F. religiosa is Blastophaga quadraticeps . religiosa je Blastophaga quadraticeps. Propagation: In places where the pollinator wasp is not present, trees are propagated Propagation: Na mestih, kjer opraševalca ose ni prisoten, drevesa se ​​razmnožujejo from cuttings. iz potaknjencev. Dispersal: In Hawai'i, plants are spread mainly through horticulture trade. Razpršenost: V Hawai'i, so rastline širi predvsem preko trgovine vrtnarstva. Various birds Različne ptice observed foraging and roosting in Ficus spp. opaziti iskanja hrane in počitek v Ficus spp. trees on Maui that could be potential dreves na Maui, da bi lahko potencialno dispersal agents of F. razpršenost agenti F. religiosa seeds should they become viable include mynah birds religiosa semena, da bi postali uspešna vključujejo mynah ptic ( Acridotheres tristis tristis ), blue faced doves ( Geopelia striata ), lace necked doves (Acridotheres tristis tristis), modra s katerimi se soočajo golobi (Geopelia striata), čipke vratom golobi ( Streptopelia chinensis ), Japanese white-eye ( Zosterops japonicus ), Northern cardinals (Streptopelia chinensis), japonski belo-eye (Zosterops japonicus), kardinali Northern ( Cardinalis cardinalis ), and house sparrows ( Passer domesticus ), though there are (Cardinalis cardinalis), in house vrabci (Passer domesticus), čeprav obstajajo probably more. verjetno več. Other animals, such as bats, pigs, rodents, parrots, and monkeys may be Druge živali, kot so netopirji, prašiči, glodalci, papige, opice in se lahko capable of spreading fruit. lahko širijo sadja. Pests and Diseases: Nadel et al. Škodljivcev in bolezni: Nadel et al. (1992) report several pests including various ants which (1992) poročilo več škodljivcev, vključno z različnimi mravlje, ki were seen carrying off pollinator wasps from Ficus fruits, Hymenoptera and mites that so opazili prevažajo off opraševalcev ose od Ficus sadja, kožekrilci in pršice, ki may be parasites of the pollinator wasps, and staphylinids which were seen entering Ficus se lahko paraziti od opraševalcev ose, in staphylinids ki so opazili vstopu Ficus fruits and eating the pollinator wasps. sadje in jedo opraševalca ose. DISTRIBUTION DISTRIBUTION Native range: F. Native območje: F. religiosa is native from India to southeast Asia (Bailey and Bailey religiosa je doma iz Indije v jugovzhodni Aziji (Bailey in Bailey 1976). 1976). In India, it occurs both wild and cultivated up to 5,000 ft (1,524 m) (Neal 1948). V Indiji, se dogaja tako divje in gojene do 5.000 ft (1.524 m) (Neal 1948). Global distribution: F. Globalni distribucija: F. religiosa is cultivated in various tropical areas of the world. religiosa se ​​gojijo v različnih tropskih območjih sveta. In V the United States, it is grown in southern California, Florida, and Hawai'i. Združene države Amerike, je zrasla v južni Kaliforniji, Floridi, in Hawai'i. In Florida, V Florida, seedlings were found in Homestead in 1975 and in Miami in 1988, though these were sadike so bile ugotovljene v domačija leta 1975 in v Miamiju leta 1988, čeprav so bili isolated events and did not persist (Nadel et al. 1992). osamljena dejanja in ni trajala (Nadel et al. 1992). The wasps for these sporadic Ose za te občasne
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3 Page 3
3 3 events were never recovered so it is uncertain whether the pollinator wasps simply did dogodki so bili nikoli vrniti, tako da ni gotovo, ali opraševalca ose preprosto ni not survive or if other pollinator wasps were responsible. ne preživijo, ali če druge ose opraševalcev so bili odgovorni. The pollinator wasp for the Opraševalcev za os native F. domačih F. aurea , Pegoscapus jimenezi (Grandi), has been found intruding into syconia of Aurea, Pegoscapus jimenezi (Grandi) Ugotovljeno je bilo, vdor v syconia od two non-native figs, F. dveh držav nečlanic, domači fige, F. septica and F. septica in F. religiosa . religiosa. In Israel, F. V Izraelu, F. religiosa and it's associated religiosa in to je povezano pollinator wasp, Blastophaga quadraticeps are now both established and producing opraševalcev osa, Blastophaga quadraticeps zdaj oba s sedežem in proizvodnjo seedlings near irrigated areas and in exceptionally moist microhabitats. sadike v bližini namakanih površinah in v izjemno vlažnih mikrohabitatih. State of Hawai'i distribution: F. Država distribucije Hawai'i: F. religiosa is cultivated in Hawai'i. religiosa se ​​gojijo v Hawai'i. Exact distribution Natančno distribucija for islands other than Maui is uncertain. za otoke, ki niso Maui je negotova. Island of Maui distribution: On Maui, only a few (about 9) cultivated locations of F. Otok Maui distribucije: Na Maui, le nekaj (okoli 9) gojijo lokacije F. religiosa were found during island wide surveys. religiosa je bilo ugotovljeno med široko ankete otok. A few temples near the coast in Nekaj ​​templjev v bližini obale, v Lahaina and Baldwin Beach, Paia have one large tree each located near the temple. Lahaina in Baldwin Beach, Paia imajo eno veliko drevo vsak, ki se nahajajo v bližini templja. It is To je also cultivated as an ornamental or specimen tree in the Flemming Arboretum on West tudi gojijo kot okrasno drevo ali primerek v Flemming Arboretum na West Maui, along the Mokulele Hwy. Maui, ob Mokulele Hwy. near Kihei, by buildings in Kahului at the Maui bližini Kihei, ki jih stavbe v Kahului na Maui Community College, and in yards in Wailuku Heights, Ha'iku and Kula. Community College, in v ladjedelnice v Wailuku Heights, Ha'iku in Kula. CONTROL METHODS METODE NADZORA Currently F. Trenutno F. religiosa does not spread in Hawai'i. religiosa ne širijo v Hawai'i. One might argue that removal of the Lahko bi trdili, da je odstranitev trees now while they are in limited distribution and not yet a problem would be the dreves, zdaj pa so v omejeni distribuciji in še ne bi bil problem easiest, least costly strategy, and most definite way to prevent invasiveness in the future. najlažji, najcenejši strategijo, in najbolj določen način za preprečevanje invazivnost v prihodnosti. However, because of the sacredness and charisma of this tree, control would probably be Vendar pa je zaradi svetosti in karizmo tega drevesa, bi bil nadzor verjetno met by public opposition. izpolnjevati nasprotovanje javnosti. Perhaps a middle of the road tactic would be to prevent the Morda bi sredi ceste taktika je, da se prepreči introduction of it's associated pollinator wasp to avoid unwanted spread. Uvedba je povezana opraševalcev ose, da se prepreči neželeno širjenje. Physical control: F. Fizični nadzor: F. religiosa can most likely be cut down but will probably re-grow religiosa lahko najverjetneje zmanjšati, vendar se bo verjetno ponovno rastejo without chemical treatment. brez kemično obdelavo. Chemical control: A cut stump treatment with a chemical such as Garlon (triclopyr) Kemična nadzor: cut štor zdravljenje s kemičnim, kot Garlon (triklopir) would probably be effective in control. Verjetno bi se učinkovit nadzor. Biological control: Currently there are no known biological controls for F. Biološki nadzor: Trenutno ni znano, biološki nadzor za F. religiosa . religiosa. Cultural control: See above. Kulturne nadzor: Glej zgoraj. Noxious weed acts: None. Škodljiva dejanja, plevela: Jih ni. MANAGEMENT RECOMMENDATIONS Priporočila o obvladovanju F. religiosa currently does not spread in Hawai'i and is only occasionally cultivated on F. religiosa trenutno ne širi v Hawai'i in je le občasno gojene na Maui. Maui. It is an attractive tree and has been associated with legends of Buddha. To je privlačna in drevo je bilo povezano z legendami Bude. This To species may become invasive if the pollinator were introduced. vrste, lahko postanejo invazivne, če so bili uvedeni opraševalcev. Efforts should be made Prizadevati si je treba to prevent the unintentional introduction of wasps, by not bringing in live materials from da se prepreči nenameren vnos ose, ki jih ne prinaša v živo materialov iz other places where wasps are present, as well as the intentional introduction of wasps by drugih krajev, kjer ose so prisotni, pa tudi namerno vnašanje os, ki jih prohibiting their introduction. prepovedi njihove uvedbe. :wink: :roll:
--------------------------------------------------------------------------------
KATJAMATKO5
Ljubitelj
Ljubitelj
 
Prispevkov: 26
Pridružen: 07 apr 2011, 19:28

Re: Fikus (F. religiosa) dosegel strop - kaj zdaj?

OdgovorNapisal/-a klaudija.mis » 26 jul 2011, 15:50

Nekako mi ne uspe odpreti nove, teme, ker pa se nanaša na isto rastlino, bi rada vprašala, kje se jo lahko kupi (Ficus religiosa)? Zanima me še eno južnoazijsko drevo: Madhuca indica .

Hvala za odgovor in lep pozdrav!
klaudija.mis
Uporabnik
Uporabnik
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 26 jul 2011, 15:36


Vrni se na Zelene sobne rastline

 


  • Sorodne teme
    Odgovori
    Ogledi
    Zadnji prispevek

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost